About Me

庄周梦蝶舞,蝶舞化庄周。
一体冥变易,万事艮悠悠。
乃道蓬莱水,复作清浅游。
青门种树翁,昔日武陵侯。
富贵皆如此,焉焉何所求。
小煜狼皇
QQ:9935226
0%